POSLOVNI I MARKETING KONSALTING

img_21-700x460

POSLOVNI I MARKETING KONSALTING

Poslovni i Marketing konsalting organizatora putovanja i turističkih agencija

Poslovni i marketing konsalting podrazumeva izgradnju visoko kvalitetnih poslovnih planova u cilju veće profitabilnosti poslovanja. Zaposleni se vode kroz proces izrade poslovnih planova u skladu sa međunarodnim standardima, uključujući izradu finansijskih projekcija, marketing plana i drugih materijala neophodnih za kvalitetan nastup na tržištu. Naručioci usluga dobijaju stručne savete u svim fazama poslovanja: od svog osnivanja i definisanja poslovne politike, preko redovnog poslovanja, vanrednih događanja i istraživanja tržišta do najsloženijih specijalizacija.

Usluge poslovnog i marketing konsaltinga uključuju:

1. Poslovno planiranje

Poslovno planiranje je neprekidan proces veoma važan početnicima i onima koji su duže vremena prisutni na tržištu. Poslovni plan odgovara na pitanje da li je i koliko posao rizičan, koliko je isplativ i koji su resursi neophodni za njegovu implementaciju. Strateški (dugoročni), srednjoročni i kratkoročni (operativni) poslovni planovi, su jedan sa drugim komplementarni, a po sadržaju i funkciji različiti. Obavezni su pri odobravanju bankarskih kredita za potrebe poslovanja. Uz pomoć konsultanata i najboljih alata ideja izrasta u kvalitetan i realan uspešan poslovni plan.

Zadatak poslovnog plana je da:

 • pomogne pri dobijanju finansijskih sredstava za poslovanje
 • odgovori šta preduzeti prilikom realizacije projekta, kako se ne bi lutalo
 • odgovori koji i koliki materijalni i ljudski resursi su potrebni za ekonomično i rentabilno poslovanje
 • prikaže tržišne šanse i opasnosti i adekvatne odgovore na njih

Agencija “Savetnik u turizmu” predlaže i priprema kvalitetne originalne poslovne planove i asistira pri njihovoj implementaciji.

2. Marketing planiranje

Marketing aktivnosti objedinjuju sve druge poslovne aktivnosti koje se odnose na:

 • razvoj proizvoda
 • kreiranje imidža
 • razvoj kanala distribucije
 • politiku cena
 • razvoj promotivnih aktivnosti
 • odnos prema javnosti
 • odnos prema okruženju
 • odnos prema korisniku usluge
 • odnos prema dobavljačima

3. Istraživanje, analiza i praćenje konkurencije i tržišta

Potrebe korisnika usluga su različite i specifične. One kreiraju tržište a uspevaju oni koji najbolje odgovore na njih. Grupa koja ima iste ili slične potrebe naziva se tržišni segment. Tržišni segment koji ima potrebu za konkretnim proizvodom naziva se ciljno tržište. Korisnik usluga se mora dobro poznavati. Neophodno je sakupiti što više informacija o njemu, njegovim navikama i prilagoditi se specifičnim zahtevima okruženja korisnika usluga. Marketing otvara put do zadovoljstva korisnika usluga, a zadovoljan korisnik usluge je ključ uspešnog poslovanja.

4. Konsalting kod investiranja u turizam

Ova vrsta konsaltinga olakšava potencijalnom investitoru da sagleda isplativost ulaganja i brzinu povratka uloženih sredstava sa aspekta faktora okruženja, poslovne klime, barijera, administrativno – pravnih regulativa, resursa i njihovo efikasno iskorištavanje ili prevazilaženje. Studija izvodljivosti je pravi pokazatelj koji odgovara na ključna pitanja: u šta se investira, kako se proces investiranja obavlja, u kojim fazama, kojim tempom i dinamikom, uz pomoć kojih resursa i sl.

5. Razvoj turističkog proizvoda

Prikupljanje informacija o zahtevima korisnika usluga i izrada rešenja za njihovo potpuno zadovoljenje su neophodne aktivnosti za razvoj turističkog proizvoda. Prateća marketing kampanja mora biti dobro kreirana i vođena da bi kod korisnika usluga izazvala očekivanu pozitivnu reakciju. Razvoj proizvoda čine aktivnosti koje unapređuju postojeću i dodaju novu vrednost proizvodu kroz kreiranje rešenja za zadovoljenje specifičnih potreba različitih korisnika usluga. Proizvod se prilagođava, odnosno adaptira u skladu sa potrebama korisnika usluge, dobijajući nove napredne atribute.

IMATE POSLOVNI PROBLEM?

Pitajte nas za rešenje.Gde nema problema i izazova, nema posla. Problemi se ne rešavaju zamrzavanjem. Pravilno postavljen problem je pola rešenja. Sve se može popraviti. Iskustvo je najbolji učitelj.

Okolnosti nikada neće biti idealne! Pozovite nas da zajedno rešavamo poslovne izazove. Neodlučnost i nepraćenje promena dovodi do zaostajanja. Najskuplje je ne preduzimati ništa. Budućnost se kupuje sadašnjošću. Koliko ste preduzetni, toliko ste uspešni.

placeholder
doc. dr Branko Krasojevic
Direktor, Agencija ,,Savetnik u Turizmu